| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Kompetence, pridobljene s programom

Splošne kompetence, ki jih pridobijo diplomantke/diplomanti študijskega programa

Zdravstvena nega so:

• sposobnost delovanja po načelih sodobne zdravstvene nege s poudarkom na individualnosti, partnerskem odnosu in celostnem pristopu k posamezniku, družini ali skupini;

• sposobnost ugotavljanja potreb po zdravstveni negi pacienta, postavljanja ciljev, načrtovanja zdravstvene nege, njenega izvajanja in vrednotenja ter izvajanja diagnostično-terapevtskih programov;

• sposobnost vodenja tima zdravstvene nege in vključevanja v zdravstveni tim;

• usposobljenost za celosten pristop pri delu s pacienti ter razumevanje in znanje uporabe teorije sistemov;

• usposobljenost za uspešno terapevtsko komuniciranje s pacienti in komuniciranje v timu zdravstvene nege in zdravstvenem timu ter s svojci in drugimi;

• usposobljenost za samostojno izvajanje aktivnosti na področju promocije zdravja ter zdravstveno-vzgojnega dela,

• zavedanje zakonske, moralne in etične odgovornosti v poklicnem in zasebnem življenju;

• usposobljenost za raziskovalno delo v zdravstveni negi ter razumevanje njegovega pomena za razvoj stroke;

• usposobljenost za varno izvajanje zdravstvene nege, vključujoč izvajalca in pacienta, z upoštevanji spoznanj ergonomskih vidikov dela;

• sposobnost za sodelovanje na področju javnega zdravstva v skrbi za nacionalno zdravje;

• sposobnost spremljanja in sprotnega prilagajanja zakonodaji, ki zadeva področje zdravstvene nege, vse z namenom boljšega izvajanja zdravstvene nege;

• usposobljenost za samoizobraževanje in zavedanje pomena vseživljenjskega izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja.


Študentke in študenti razvijajo tudi naslednje predmetno - specifične kompetence:

• poznavanje in razumevanje razvoja in utemeljitev zdravstvene nege;

• ustrezno poznavanje temeljnih ved, na katerih temelji zdravstvena nega;

• poznavanje in ustrezno razumevanje zdravstvene nege za učinkovito in kakovostno obravnavo posameznika v vsakem življenjskem obdobju;

• usposobljenost za stalno spremljanje novih spoznanj sorodnih ved (medicinskih, družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih in sposobnost njihove uporabe v povezavi z zdravstveno nego;

• usposobljenost za prepoznavanje rizičnih dejavnikov in rizičnih skupin prebivalstva za razvoj kroničnih bolezni in bolezni sodobne družbe z namenom uspešnega preprečevanja bolezni, njihovega pravočasnega odkrivanja in zdravljenja.