| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Pogoji za vpis

V študijski program 2. stopnje Paliativna oskrba, se lahko vpiše, kdor je:

a) končal študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS s področja zdravstvene nege in drugih zdravstvenih ved (fizioterapija, delovna terapija, socialna gerontologija);

b) končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja zdravstvene nege in drugih zdravstvenih ved (fizioterapija, delovna terapija, socialna gerontologija);

c) končal enovit magistrski študijski program s področja medicinskih ved (študijski program splošna medicina) v obsegu 360 ECTS oz. univerzitetni študijski program s področja medicinskih ved (študijski program splošna medicina), sprejet pred 11. 6. 2004, v obsegu 240 ECTS;

d) končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe s področja zdravstvenih ved – program Zdravstvena vzgoja (ali visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega v obsegu 180 ECTS z dodatno opravljenim specialističnim študijskih programom v obsegu 60 ECTS na področju zdravstvenih ved), v obsegu 240 ECTS;

e) končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (ali visokošolski študijski program v obsegu 180 ECTS z dodatno opravljenim specialističnim študijskim programom v 60 ECTS) z drugih sorodnih strokovnih področij (drugi zdravstveni programi, socialno delo, psihologija, teologija) sprejet pred 11. 6. 2004, v obsegu 240 ECTS.


V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:

a) povprečno oceno predhodnega študija (80 % točk) in na doseženo oceno diplomskega oz. projektnega dela v predhodnem izobraževanju (20 % točk);

b) povprečno oceno študija predhodnega študija, v kolikor diplomant predhodnega študijskega programa ni zaključil s pisnim izdelkom (diplomsko delo, projektna naloga, ... idr.) (100 % točk).

V primeru, da diplomant glede na točko a) zaključi pisni izdelek brez ocene, se pri izbiri upošteva kriteriji iz točke b).