| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Projekt TRANDIA

ŠIPK projekt - Optimizacija transporta pacientov na diagnostične preiskave v Splošni bolnišnici Celje

 

Visoka zdravstvena šola v Celju je bila uspešna na razpisu Študentski inovativni projekti za družbeno korist s projektom Optimizacija transporta pacientov na diagnostične preiskave v Splošni bolnišnici Celje.

 Čas izvajanja projekta: od 14. maja 2020 do 13. septembra 2020.

 Opis projekta:

Splošna bolnišnica Celje (v nadaljevanju SBC) je s 709 posteljami tretja največja bolnišnica v Sloveniji in gravitacijsko pokriva od 180.000 do 280.000 prebivalcev Savinjske (statistične) regije. V zadnjih letih se v SBC soočajo s pomanjkanjem kadra zdravstvene nege, ki je posledica tako povečanih potreb kot tudi odhodov zaposlenih  iz bolnišnice zaradi neugodnih delovnih razmer.

Pacienti v SBC so v okviru procesa bolnišnične obravnave vsakodnevno napoteni na diagnostične preiskave na radiološki oddelek. Na diagnostike prihajajo pacienti iz 20 bolnišničnih oddelkov, ki so različno oddaljeni od radiološkega oddelka. Sedanja organizacija naročanja in transporta pacientov ima za posledico čakanje pacienta s spremljevalci na preiskavo pred vrati posamezne diagnostike. Staranje populacije pacientov in njihova polimorbidnosti pa vodi v stalno večanje števila diagnostičnih preiskav.

Rezultati projekta:

Sodelujoči študenti so, pod mentorstvom pedagoških in strokovnega mentorja, pregledali literaturo in spletne vire na temo rešitev transporta pacientov v bolnišnicah z obravnavnih vidikov. Nato je bil izdelan posnetek stanja obstoječih transportov z oddelkov na posamezne diagnostike in analiza uporabljenih transportnih sredstev. Pri tem smo analizirali vrste transportov ter spremstva pacientov glede na njihovo zdravstveno stanje in zahtevnost diagnostičnega postopka, analizirali transport in premeščanje pacientov z ergonomskega vidika ter preverjali, ali je pacientom zagotovljeno ustrezno dostojanstvo ob transportu in čakanju na diagnostične preiskave. Cilj posnetka stanja je bil ugotoviti prednosti in slabosti obstoječega stanja transportov in predlagati izboljšave, na podlagi študija literature in spletnih virov.

Ko bodo rezultati projekta uvedeni v prakso (po koncu izrednih razmer v bolnišnici zaradi epidemije korona virusa) bodo doseženi naslednji učinki:

-      zmanjšanje časa transporta s pravočasno pripravo pacientov na posameznem bolnišničnem oddelku na transport,

-      večja učinkovitost transporterjev zaradi izboljšane komunikacija med deležniki z uvedbo t.i. pagerjev (preprečevanje možnosti napake v transportu – transport pacientov v napačno ambulanto, dnevni prihranek časa transporta do 30 minut, izničen čas čakanja pacientov pred ambulanto na preiskavo),

-      kadrovski in finančni prihranki z uvedbo novih transportnih sredstev in pripomočkov,

-      povečanje varnosti pri delu, ohranjanje delovne sposobnosti zaposlenih, manj bolečin in poškodb, izboljšanje kakovosti življenja zaposlenih, izboljšanje odnosov med zaposlenimi z uvedbo ergonomskih principov pri transportu in premeščanju pacientov,

-      kakovostnejša obravnava pacientov in rast ugleda bolnišnice v lokalnem in nacionalnem prostoru z zagotavljanjem takšne obravnave pacientov, ki zagotavlja njihovo dostojanstvo.

 

Diseminacija rezultatov projekta:

Ugotovitve projekta, skupaj s priporočili za izboljšanje stanja smo predstavili vodstvu Splošne bolnišnice Celje. Informacije o projektu so bile na pobudo financerja projekta, Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS, objavljene tudi v časniku Delo in Svet 24.

 Sodelujoči v projektu:

V projektu sta sodelovala pedagoški mentor iz VZŠCE viš. pred. dr. Roman Parežnik in pedagoška mentorica doc. dr. Brigita Gajšek iz Fakultete za logistiko UM, strokovna mentorica iz Splošne bolnišnice Celje mag. Hilda Maze ter sedem študentov, in sicer: dva študenta zdravstvene nege (Visoka zdravstvena šola v Celju), dva študenta logistike sistemov (Fakulteta za logistiko UM), študentka managementa znanja (Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne vede), študentka fizioterapije (Zdravstvena fakulteta UL) ter študentka psihologije (Filozofska fakulteta UM).