| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Mednarodni raziskovalni projekt MICE-ICU

Visoka zdravstvena šola v Celju je v letih 2016 do 2018 sodelovala pri izvajanju Erasmus+ projekta – KA2: Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks, Strateško partnerstvo za visokošolsko izobraževanje in usposabljanje na temo Multikulturna zdravstvena nega v evropskih enotah za intenzivno nego (Multicultural Care in European Intensive Care Units – MICE). 

Nosilec projekta je bilo Poljsko združenje za anesteziologijo in intenzivno zdravstveno nego, partnerji v projektu pa so poleg Visoke zdravstvena šole v Celju bili: Univerza iz Ostrave, Oddelek za zdravstveno nego in babištvo (Češka), Evropsko združenje medicinskih sester v intenzivni negi s sedežem v Amsterdamu (Nizozemska), Danmar Computers iz Rzeszow-a (Poljska), Assist GmbH iz Padrborn-a (Nemčija).

Glavni cilji projekta so bili: izboljšati znanje, spretnosti in kompetence medicinskih sester v intenzivnih enotah, ko obravnavajo paciente različnih kultur, razviti e - izobraževalni program o multikulturni zdravstveni negi in organizirati konference na to temo. 

Projekt je potekal dve leti (1.10.2016 - 30.9.2018).

Proučevali smo zakonske, strokovne, etične in izobraževalne osnove, ki se nanašajo na multikulturno zdravstveno nego ter ugotovili, da je tako zelo aktualno področje pri nas slabo urejeno.

O spoštovanju različnosti pacientov je zapisano le v Kodeksu etike zdravstvene nege in oskrbe Slovenije, kjer zasledimo naslednjo dikcijo: »dejavniki, kot so rasa, narodnost, veroizpoved, politično prepričanje, socialni položaj, starost, spol, spolna usmerjenost, zdravstveno stanje, invalidnost ne smejo kakorkoli vplivati na odnos do pacienta«. Navedena dikcija je standard ravnanja za doseganje prvega načela kodeksa, ki se glasi: Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe skrbijo za ohranitev življenja in zdravja ljudi. Svoje delo so dolžni opravljati humano, strokovno, kakovostno, varno, sočutno, odgovorno, vestno ter v odnosu do pacienta spoštovati njegove potrebe, vrednote in prepričanja.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev je leta 2016 izdala dokument, ki se sicer ne nanaša na multikulturne kompetence medicinskih sester, temveč na medicinske sestre v intenzivnih enotah v slovenskih bolnišnicah. Dokument „Pomen izobrazbe in timskega modela dela v negovalnih timih v intenzivnih enotah v slovenskih bolnišnicah” je izdala z namenom zagotavljanja kakovosti, varnosti, učinkovitosti in človečnosti ob upoštevanju etičnih in moralnih vidikov zdravstvene obravnave pacientov, še posebej življenjsko ogroženih, kakršne negujejo medicinske sestre v intenzivnih enotah slovenskih bolnišnic.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je leta 2016 izdal Priročnik za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev, saj je bilo prepoznano, da je „kulturna kompetentnost” v slovenskem zdravstvu novejši pojem, ki predstavlja povsem novo dimenzijo profesionalne kompetentnosti ter da je za kompetence na tem področju potrebno tudi veliko novega znanja.

Analizirali smo tudi učne načrte, ki so jih posredovale fakultete / visoke zdravstvene šole, ter ugotovili, da ima samo ena fakulteta izbirni predmet Multikulturne kompetence v zdravstvu, sicer pa so navedene vsebine vključene v predmete sociologije, komunikacije in etike.

Literaturo smo proučevali na osnovi določenih kriterijev in tako pregledali Obzornik zdravstvene nege, Revijo za zdravstvene vede in Zdravstveno varstvo. V nobeni reviji ni objavljen članek na temo multikulturne zdravstvene nege v enotah intenzivne terapije. Našli smo le en strokovni članek, ki se nanaša na kulturne kompetence in en znanstveni članek, ki se nanaša na multikulturalizem v povezavi z mentorstvom v visokem izobraževanju.

Ugotovili smo tudi, da se medicinske sestre za delo v intenzivnih enotah usposabljajo na delovnem mestu samem ob določenem mentorju. Uvajanje za delo traja različno dolgo, odvisno od posameznika.

V nadaljevanju projekta smo izvedli raziskavo med medicinskimi sestrami v intenzivnih enotah. E - vprašalnik smo posredovali glavnim medicinskim sestram oddelkov z zaprosilom, da ga posredujejo svojim zaposlenim. Vprašalnik je bil sestavljen iz treh delov: (1) vprašanja, ki zadevajo kulturne kompetence udeležencev študije, (2) vprašanja, ki zadevajo izobraževalne potrebe udeležencev študije v okviru multikulturne zdravstvene nege in (3) vprašanja za zbiranje osnovnih informacij o udeležencih študije.

Spletna stran projekta:  http://mice-icu.eu

Facebook: https://www.facebook.com/MiceICU/

Znanastvena monografija: Multikulturna oskrba v zdravstvu


3. partnerski sestanek MICE-ICU projekta

V organizaciji partnerske inštitucije assist GmbH je v Padebornu (Nemčija) 4. in 5. oktobra 2017 potekal 5. partnerski sestanek v okviru projekta »Multicultural Care in European Intensive Units«, ki poteka v okviru programa Erasmus+: Strateška partnerstva v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Glavni namen sestanka je bil priprava in uskladitev smernic za pripravo izobraževalnega modula na področju multikulturne zdravstvene nege v intenzivnih enotah.

 

Utrinki iz partnerskega sestanka:

PREDSTAVITEV PROJEKTA MICE-ICU NA ZBORNICI-ZVEZI

V torek, 3. aprila 2018, je potekal na Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije delovni sestanek, kjer sta člana mednarodnega projektnega tima, viš. pred. dr. Boris MIha Kaučič in pred. Barbara Smrke predstavila mednarodni raziskovalni in razvojni projekt Multicultural Care in European Intensive Care Units (MICE-ICU).

Na delovnem sestanku sta predstavnika Visoke zdravstvene šole v Celju, ki sodeluje v projektu MICE-ICU vodstvu Zbornice-Zveze, gospe Aniti Prelec, izvršni direktorici in gospodu Dejanu Doberšku, koordinatorju dejavnosti strokovnih sekcij in predsedniku Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji ter gospodu Dragu Satošku, predstavniku EfCCNa,  predstavila e-izobraževalno platformo, ki bo omogočila medicinskim sestram/zdravstvenikom v intenzivnih enotah izboljšati znanje in spretnosti pri obravnavi pacientov različnih kultur. E-izobraževalna platforma, ki bo dosegljiva tudi v slovenskem jeziku, bo omogočila opolnomočenje izvajalcev zdravstvene nege s kulturnimi kompetencami. 

Testiranje e-izobraževalne platforme bo med izvajalci zdravstvene nege potekalo v mesecu aprilu in maju 2018. 

Dodatne informacije o projektu MICE-ICU: http://mice-icu.eu 

DISEMINACIJSKA KONFERENCA

V namen širjenja rezultatov projekta MICE-ICU organiziramo diseminacijsko konferenco, ki bo potekala v četrtek, 7. 6. 2018 na Visoki zdravstveni šoli v Celju, Mariborska cesta 7, Celje, v predavalnici A (I. nadstropje).

Predstavitev projekta MICE-ICU na 51. strokovnem seminarju z naslovom Delirij, sedacija in analgezija, Rogaška Slatina, 18. in 19. 5. 18, ki ga je organizirala Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji.

Samoizobraževanje na platformi MICE-ICU