| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

O nas so spregovorili

Viš. pred. mag. Hilda Maze,
Splošna bolnišnica Celje

Delovanje Visoke zdravstvene šole v Celju je za Splošno bolnišnico Celje izrednega pomena, saj predstavlja temelj za razvoj naših zaposlenih. Veliko habilitiranih strokovnjakov je vključenih v pedagoški proces in tako posredujejo svoje bogato znanje in izkušnje na študente. Diplomirane medicinske sestre so kot mentorice vključene v izobraževalni proces v kliničnem okolju, s čimer tudi same nadgrajujejo znanje. Največ v tem procesu pridobi pacient, ki mu je zagotovljena kakovostna in varna zdravstvena nega. Zavedamo se, da sodelujemo pri izobraževanju svojih bodočih sodelavcev in ne nazadnje diplomiranih medicinskih sester, ki bodo izvajale zdravstveno nego tudi za nas.

Majda Koren in Gordana Drimel
direktorica in namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe,
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah

Z ustanovitvijo Visoke zdravstvene šole v Celju, ki se nahaja v naši neposredni bližini, smo pridobili možnost sooblikovanja izobraževalnega sistema, v smislu izvajanja praktičnega usposabljanja, kar pomeni povezovanja teorije in prakse. Študenti, ki se izobražujejo, bodo s storitvami zdravstvene nege delovali tudi na področju socialno varstvenih zavodov in bodo tudi naši bodoči sodelavci. Svojo nalogo zato jemljemo zelo odgovorno. Sodelovanje Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah z Visoko zdravstveno šolo v Celju je že utečeno in smo z njim zelo zadovoljni. Tako se zahvaljujemo vodstvu šole za zgledno sodelovanje in želimo uspešno delo tudi v prihodnje.

Mario Dremšak,
diplomant VZŠCE, pomočnik direktorja za zdravstveno nego v Psihiatrični bolnišnici Vojnik

Moje mnenje in vtisi o študiju na VZŠCE so dobri, če ne kar odlični. Študijski program je sicer zahteven, vsebuje dokaj obsežno klinično usposabljanje, vendar lahko o obdobju študija na VZŠCE, govorim le pozitivno. Profesorji in mentorji, po mojem mnenju, vzdržujejo zdravo ravnovesje med teoretičnimi in praktičnimi znanji, so naklonjeni študentom in jih usmerjajo v procesu izobraževanja. S pomočjo študija sem pridobil obilo kakovostnega znanja in spretnosti, ki jih sedaj s pridom uporabljam pri svojem vsakodnevnem delu. S pridobljeno izobrazbo in izkazanim znanjem, ki sem ga pridobil v času študija na VZŠCE, sem v ustanovi, kjer sem zaposlen, kmalu napredoval. Bodočim študentom na VZŠCE želim, da študija ne dojemajo zgolj kot nujnost, ampak raje kot orodje za uresničevanje lastnih potencialov, želja in morda tudi sanj.

Tomislava Kordiš,
predsednica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

V Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje se zavedamo, da je znanje ključno za razvoj sodobne zdravstvene nege, zato podpiramo koncept vseživljenjskega izobraževanja in izpopolnjevanja v zdravstveni negi. Visoka zdravstvena šola v Celju si je pridobila naše zaupanje. V regijskem strokovnem društvu podpiramo njihovo delovanje in razvoj. Njihovo dosedanje delo in načrti za prihodnost kažejo, da je bila odločitev o ustanovitvi visoke šole v regiji pravilna odločitev. Veseli nas, da posebno skrb namenjajo kakovostnemu izobraževanju bodočih medicinskih sester/zdravstvenikov, razvoju novega znanja na podlagi raziskovanja ter aktivno delujejo v mednarodnem prostoru. Izbira poklica je pomembna odločitev. Na Visoki zdravstveni šoli v Celju vam bodo znali prisluhniti in vam pomagati pri vaši odločitvi.

Darja Kramar, 
pomočnica direktorja za zdravstveno nego
Bolnišnica Topolšica

Pri izvajanju kliničnega usposabljanja si kot učna baza za študente Visoke zdravstvene šole v Celju prizadevamo posredovati čim več znanj in izkušenj s specifičnega področja pulmologije in splošne interne medicine. Potek kliničnega usposabljanja je zaradi specifičnih zahtev delovnega okolja organiziran individualno, kar pomeni, da ima vsak študent svojega mentorja, ki podaja vsebine po enotnem vnaprej pripravljenem načrtu. V izvajanje pedagoške dejavnosti so vključeni vsi zaposleni v zdravstveni negi. Medicinske sestre v Bolnišnici Topolšica se dobro zavedamo, da pomeni zdravstvena nega več kot le kompletno izvajanje številnih negovalnih aktivnosti, zato je vključevanje v proces izobraževanja bodočih sodelavcev pomemben moment, ki omogoča rast tudi nam samim.