| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Projekt ''Krepitev vpetosti Visoke zdravstvene šole v Celju v mednarodni prostor''

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema."


Naziv operacije Krepitev vpetosti Visoke zdravstvene šole v Celju v mednarodni prostor
Naziv upravičenca Visoka zdravstvena šola v Celju
Višina skupnih stroškov operacije 19.770 EUR
Višina javnih virov financiranja 19.770 EUR
Datum začetka in konca operacije 1. 11. 2016 - 30. 6. 2018
Številka pogodbe C3330-17-539016
Številka operacije OP20.00766
Spletna stran izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji http://www.eu-skladi.si
Visoka zdravstvena šola v Celju si kot mlada visokošolska institucija, ustanovljena leta 2009, skladno s Strategijo razvoja VZŠCE 2014-2018, prizadeva za čim večjo vpetost v mednarodni visokošolski prostor, tako z vidika mobilnosti visokošolskih učiteljev, strokovnega osebja in študentov kot s širitvijo sodelovanja in z izvajanjem mednarodnih projektov s tujimi partnerskimi institucijami.

V projektu "Krepitev vpetosti Visoke zdravstvene šole v Celju v mednarodni prostor" želimo s krajšimi gostovanji šestih tujih strokovnjakov z namenom sodelovanja pri izvedbi posameznih delov študijskih programov oz. posameznih predmetov, tako na prvi kot drugi stopnji študija, okrepiti izmenjavo strokovnega znanja ter načinov poučevanja. K sodelovanju smo pritegnili ugledne strokovnjake iz držav, ki so vodilne tako na področju inovativnih metod učenja in poučevanja kot v znanstveno-raziskovalnem delu in inovativnih dosežkih na področju zdravstvene nege in zdravstvenih ved.

S projektom bo študentom omogočen dostop do sodobnih, aktualnih znanj, dana možnost izboljšanja medkulturnih in jezikovnih kompetenc ter preizkušanja novih metod učenja in poučevanja, ki jih bodo tuji visokošolski učitelji vključevali v izvedbo dela posameznega predmeta. Tako bodo študenti in diplomanti VZŠCE izboljšali in nadgradili tako strokovne (predmetno specifične) kompetence kot tudi splošne, generične kompetence (multikulturne, jezikovne, komunikacijske, sposobnost reševanja problemov, kritično mišljenje ...)

Prav tako bomo s projektom spodbujali sodelovanje in prenos dobrih praks med akademskim in strokovnim osebjem tujih visokošolskih zavodov in VZŠCE, kar bo vplivalo na povečanje kakovosti izvedbe pedagoškega procesa (uvajanje novih učnih metod, izboljšanje poučevanja, ipd.) v prihodnjih letih na VZŠCE.


GOSTUJOČI TUJI STROKOVNJAKI IN VISOKOŠOLSKI UČITELJI

ANDRE FRINGER

V času od 5. do 8. decembra 2016 je Visoko zdravstveno šolo v Celju obiskal prof. dr. Andre Fringer iz FHS St. Gallen, Švica, ki je v okviru študijskega programa 2. stopnje Paliativna oskrba opravil predavanje Filozofsko podprta paliativna oskrba ob koncu življenja.


HELVI KYNGAS

V času od 17. do 22. aprila 2017 je Visoko zdravstveno šolo v Celju obiskala predavateljica iz University of Oulu, Finska, prof. dr. Helvi Kyngas, ki je v okviru študijskega programa 2. stopnje Paliativna oskrba opravila predavanje Terapevtska komunikacija v paliativni oskrbi. Predavanja so potekala v okviru predmeta Terapevtska komunikacija in etične dileme v paliativni oskrbi.
NUNO ARAUJO

V času od 7. do 10. maja 2017 je Visoko zdravstveno šolo v Celju obiskal predavatelj iz partnerske institucije CESPU - Cooperativa De Ensino Superior Politécnico Universitário, Porto, Portugalska, mag. Nuno Araujo, ki je v okviru študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega opravil predavanje Podjetništvo v zdravstveni negi.
MICHAEL MOČNIK

V času od 16. do 19. maja 2017 je Visoko zdravstveno šolo v Celju obiskal tuji strokovnjak, direktor doma za starejše: Haus Wittelsbach, Seniorenheim und Pflegeheim, Bad Aibling, Nemčija, g. Michael Močnik, ki je v okviru študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega opravil predavanje o sistemu institucionalnega varstva v Nemčiji. Predavanja so potekalo v okviru predmeta Zdravstvena nega starostnika z geriatrijo.
ANDRE FRINGER

V času od 11. do 13. januarja 2018 je Visoko zdravstveno šolo v Celju obiskal prof. dr. Andre Fringer iz FHS St. Gallen, Švica, ki je v okviru študijskega programa 2. stopnje Paliativna oskrba opravil predavanje Filozofsko podprta paliativna oskrba ob koncu življenja.

SATU ELO

V času od 12. do 16. februarja 2018 je Visoko zdravstveno šolo v Celju obiskala predavateljica iz University of Oulu, Finska, izr. prof. dr. Satu Elo, ki je v okviru študijskega programa 2. stopnje Paliativna oskrba opravila predavanja Paliativna oskrba pacientov z demenco. Predavanja so potekala v okviru predmeta Paliativna oskrba pacientov z demenco.

JULITA SANSONI

V času med 9. in 11. 4. 2018 na Visoki zdravstveni šoli v Celju gostovala izr. prof. dr. Julita Sansoni iz Sapienze, Univerze v Rimu. Za podiplomske študente in visokošolske učitelje je izvedla predavanje o pomenu raziskovanju v zdravstveni negi. 

Predavanja so potekala v okviru magistrskega seminarja.