| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Projekt "Nadgradnja mednarodnega sodelovanja Visoke zdravstvene šole v Celju"

Projekt "Nadgradnja mednarodnega sodelovanja Visoke zdravstvene šole v Celju" se izvaja v okviru Javnega razpisa: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

V projektu želimo s krajšimi gostovanji šestih tujih visokošolskih učiteljev oz. strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi posameznik predmetov študijskih programov, tako na 1. kot 2. stopnji študija, okrepiti izmenjavo strokovnega znanja ter načinov poučevanja. K sodelovanju bomo pritegnili ugledne strokovnjake iz držav, ki so vodilne tako na področju inovativnih (prožnih) metod učenja in poučevanja kot  tudi na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti in inovativnih dosežkih na področju zdravstvene nege in zdravstvenih ved (Finska, Japonska, Nemčija, Italija). Projekt je v prvi vrsti osredotočen na študente s ciljem izboljšanja njihovih kompetenc, tako predmetno-specifičnih kot generičnih, kot tudi njihove zaposljivosti. Pomembna je tudi izmenjava strokovnega znanja med visokošolskimi učitelji in sodelavci kot tudi prenos dobrih, inovativnih praks na področju poučevanja in učenja, s poudarkom na študenta osredinjeno učenje.

S projektom gostovanja tujih strokovnjakov bo študentom tako omogočen dostop do izmenjave aktualnih strokovnih znanj iz tujine, dana možnost izboljšanja medkulturnih in jezikovnih kompetenc ter preizkušanja novih metod učenja in poučevanja, ki jih bodo tuji visokošolski učitelji vključevali v izvedbo dela posameznega predmeta. Tako bodo študenti in diplomanti VZŠCE izboljšal in nadgradili tako strokovne (predmetno specifične) kompetence kot tudi splošne, generične kompetence (multikulturne, jezikovne, komunikacijske, sposobnost reševanja problemov, kritično mišljenje…) kar po vplivalo na izboljšanje njihove zaposljivosti, tako doma kot tudi v tujini.

S predloženim projektom bomo spodbujali sodelovanje in prenos dobrih praks med akademskim in strokovnim osebjem tujih visokošolskih zavodov in VZŠCE, kar bo gotovo vplivalo na povečanje kakovosti in raznolikost izvedbe pedagoškega procesa (uvajanje novih učnih metod, nadgradnja kakovosti poučevanja, uvajanje različnih načinov študija na daljavo, ipd) v prihodnjih letih na VZŠCE. Okrepiti želimo tudi že do sedaj dobro vzpostavljeno mednarodno sodelovanje na področju skupnih razvojno-raziskovalnih projektov s tujimi visokošolskimi in drugimi inštitucijami, predvsem na področjih paliativne oskrbe, uporabe raziskovalnih dosežkov v praksi zdravstvene nege ter mentorskih kompetenc.


V petek, 6. 11. 2020, soboto, 7. 11. 2020 in soboto, 14. 11. 2020 so bila uspešno izvedena predavanje priznane tuje visokošolske učiteljice prof. dr. Helvi Kyngas.  Dr. Kyngasova je v okviru predmeta Terapevtska komunikacija in etične dileme v paliativni oskrbi izvedla 12 ur pedagoške obveznosti v študijskem programu druge stopnje Paliativna oskrba.

Predavanja so v celoti potekala na daljavo z uporabo aplikacije MS Teams.