| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Kakovost

SPREMLJANJE, UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Predvideni postopki spremljanja, ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti Visoke zdravstvene šole v Celju zagotavljajo sprotno spremljanje in ocenjevanje kvalitete in učinkovitosti izvajanja pedagoškega procesa. V teh postopkih aktivno sodelujejo tako študenti kot tudi diplomanti, visokošolski učitelji ter sodelavci, strokovni in administrativni delavci ter vodstvo šole. V naslednjih letih, takoj ko bo to mogoče, pa načrtujemo, da se bo v te postopke vključilo tudi predstavnike delodajalcev.

Glavni namen spremljanja, ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti je pomoč pri pridobitvi realne analize stanja ter opredelitev dobrih in slabih strani, svojih dosežkov in težav. Na ta način šola poskrbi za sprotno izboljševanje študijskega procesa in omogoča nenehen razvoj in rast. 

Pri spremljanju, ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti upoštevamo: Zakon o visokem šolstvu, podzakonska določila, Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov ter znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela, Statut VZŠCE, Poslovnik kakovosti VZŠCE ter ostala določila, ki urejajo področje samoevalvacije visokošolskih zavodov. 

Komisijo za kakovost VZŠCE sestavljajo naslednji člani:
- pred. Barbara Smrke (predsednica komisije),
- doc. dr. Bojana Filej
- pred. Matej Marinšek,
- mag. Jerneja Meža,
- Matej Kotnik (predstavnik študentov).


Komisija za kakovost si je zastavila naslednji načrt spremljanja, ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti: 
  • določitev namenov in ciljev samoevalvacije
  • pregled glavnih vidikov, ki ji bo zajela samoevalvacija
  • določitev standardov kakovosti
  • zastavljanje samoevalvacijskih vprašanj
  • določitev virov podatkov
  • določitev metod spremljanja
  • zbiranje podatkov
  • analiza zbranih podatkov in gradiva ter oblikovanje ocen
  • priprava samoevalvacijskega poročila
  • nadaljnja prizadevanja in izvedba ukrepov, ki izhajajo iz samoevalvacije

Za namene spremljanja in ugotavljanja kakovosti je Komisija za kakovost VZŠCE določila evidence, ki se bodo vodile za lažji pregled dela ter sprejela anketne vprašalnike.

Senat VZŠCE je na 24. seji, dne 25. 9. 2012 sprejel Poslovnik kakovosti VZŠCE. Poslovnik določa sistem kakovosti, opredeljuje postopke in instrumente za spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega in raziskovalnega dela ter drugih dejavnosti na VZŠCE.