| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

CVIKS

Center za vseživljenjsko izobraževanje in karierno svetovanje

Temeljna usmeritev Centra za vseživljenjsko izobraževanje in karierno svetovanje (CVIKS) je z organizacijo različnih znanstvenih in strokovnih dogodkov zagotoviti prenos znanj, izkušenj in dobrih praks, s ciljem dviga kakovosti in varnosti dela, tako v zdravstveni negi kot celotnem zdravstvu.

Znanstveni in strokovni simpoziji, strokovna usposabljanja in izobraževanja, konference, posveti in drugi dogodki, ki jih center izvaja, so prvenstveno namenjena zaposlenim v zdravstveni negi, odgovornim za organizacijo procesov zdravstvene obravnave pacientov v vseh okoljih zdravstvenega varstva in širši strokovni javnosti. Center vsako leto organizira strokovno srečanje Stiki zdravstvene nege, s katerim se odziva na aktualne potrebe in izzive v zdravstveni negi in celotnem zdravstvu. V zadnjih letih so strokovni simpoziji posvečeni paliativni oskrbi, področju, ki je eno izmed temeljnih usmeritev strokovnega in raziskovalnega dela na Visoki zdravstveni šoli v Celju, saj se zavedamo potreb po paliativni oskrbi ter hkrati pomanjkljivosti sedanje organizacije in izvajanja paliativne oskrbe, tako v naši regiji kot v celotnem slovenskem prostoru.

Center z organiziranjem programov izobraževanja in usposabljanja podpira razvoj šole tudi z usposabljanjem učiteljev na različnih področjih visokošolske didaktike, kvantitativnega in kvalitativnega raziskovanja, vsakoletnim izobraževanjem kliničnih mentorjev visoke šole in s kariernim svetovanjem študentom in diplomantom šole.

Do meseca novembra 2015 so se aktivnosti vseživljenjskega izobraževanja in svetovanja odvijale v okviru organizacijske enote – Inštituta za vseživljenjsko izobraževanje in svetovanje (IVIS), ki se je s sklepom 7. seje Senata VZŠCE, z dne 11. 11. 2015 preimenoval v Center za vseživljenjsko izobraževanje in svetovanje (CVIKS).