| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Odpoved simpozija XII. Stiki zdravstvene nege

21.9.2022

Simpozij z mednarodno udeležbo XII.  Stiki zdravstvene nege:

 Zagotavljanje in izboljševanje kakovostne in varne zdravstvene obravnave - realnost ali iluzija?


9.00 – 9.30 Registracija udeležencev (avla VZŠCE)

 

Vzroki in posledice neizvajanja zdravstvene obravnave

Moderatorja: izr. prof. dr. Gorazd Voga in izr. prof. dr. Bojana Filej

9.30 – 9.45  

                   Otvoritev simpozija in uvodni nagovori

                   izr. prof. dr. Gorazd Voga,dekan Visoke zdravstvene šole v Celju

9.45 – 10.05

                   Ključne ugotovitve projekta RANCARE: Kam usmeriti razvoj (preoblikovanje) zdravstvene nege?

prof. dr. Olga Riklikiene, Univerza v Litvi, Fakulteta za zdravstvene vede

10.05 – 10.25

                   Neizvedena zdravstvena nega: rezultati slovenske pilotne raziskave

izr. prof. dr. Bojana Filej, doc. dr. Boris Miha Kaučič, doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik, viš. pred. Andreja Ljubič, Visoka zdravstvena šola v Celju

10.25 – 10.45  

                   Neizvedena zdravstvena obravnava zaradi napake in kršitve opustitve

                         izr. prof. dr. Andrej Robida

10.45 – 11.05 

                   Nedostatna zdravstvena njega kao ključna odrednica kvalitete

                         Branka Rimac, mag. zdr. nege, KBC Rebro

11.05 – 11. 25

                   Pomen managementa zdravstvene nege z vidika neizvedene zdravstvene nege na vseh nivojih zdravstvenega varstva - primer Irske

Rachel Kenna, MSc, Chief Nursing Officer, Ministrstvo za zdravje Irska, Oddelek za zdravje

11.25 – 11.40

                   Razprava

11.40– 12.05

                   Odmor

 

Vpliv epidemije na (ne)izvajanje zdravstvene obravnave

Moderatorja: viš. pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek in Andreja Ljubič, mag. zdr. neg.

12.05 – 12.25

                   Zdravstvena obravnava pred epidemijo in v času epidemije: Kaj nas čaka v prihodnosti?

                   mag. Franc Vindišar, Splošna bolnišnica Celje

12.25 – 12.45  

                    Vpliv epidemije na (ne)izvajanje preventivne dejavnosti v primarnem zdravstvenem varstvu

                         Sanja Vrbovšek, Nacionalni inštitit za javno zdravje Republike Slovenije, viš. pred. Nataša Vidnar, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Zbornica-Zveza, Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji          

12.45 – 13.05  

                   Vpliv epidemije na (ne)izvajanje storitev v bolnišničnem okolju

                   doc. dr. Milena Kramar Zupan, Splošna bolnišnica Novo mesto

13.05 – 13.25 

                 Izkušnje zastopnika pacientovih pravic o dostopnosti do zdravstvene obravnave z vidika pacienta

                 Cvetka Jurak, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Celje,  zastopnica pacientovih pravic v Celju

13.25 – 13.45

                Izzivi financiranja zdravstvene oskrbe v času epidemije

                doc. dr. Tatjana Mlakar, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

13.45 – 14.00

                   Razprava

14.00 – 14.30

                   Odmor

 

Medpoklicno sodelovanje kot oblika zavezništva: paradigma nadaljnjega razvoja

Moderatorja: doc. dr. Boris Miha Kaučič in doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik

14.30 – 14.50

                   Smo pametnejši in močnejši, če delamo skupaj?

                         doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik, Andreja Ljubič, mag. zdr. neg.

14.50 – 15.10

                   Sodelujemo ali le kritiziramo? Nevroznanosti v medpoklicni oskrbi pacienta

                         Vida Žabot, profesorica klinične psihologije in poklicnega izobraževanja, filozofinja, pedagoginja, predavateljica in terapevtka

15.10– 15.25

                   Medpoklicno sodelovanje v luči v pacienta usmerjenih zdravstvenih obravnav: vidik Zdravniške zbornice Slovenije

                         prof. dr. Bojana Beovič, Zdravniška zbornica Slovenije

15.25 – 15.40

                   Medpoklicno sodelovanje v luči v pacienta usmerjenih zdravstvenih obravnav: vidik Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije

                         Monika Ažman, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

15.40 – 16.00

                         K pacientu usmerjena obravnava - preidimo od besed k dejanjem

                          izr. prof. dr. Bojana Filej, Visoka zdravstvena šola v Celju

 

16.00-16.15

                   Razprava in zaključek simpozija

                   izr. prof. dr. Gorazd Voga

 

Splošne informacije

 

Programsko organizacijski odbor:

doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik, izr. prof. dr. Bojana Filej, doc. dr. Boris Miha Kaučič, viš. pred. Andreja Ljubič, izr. prof. dr. Gorazd Voga, viš. pred. mag. Darja Plank, viš. pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, Katja Esih, Alenka Presker Planko, Mihaela Pinter Rojc


Kotizacija znaša 100 EUR

Na simpozij se je potrebno prijaviti z e-prijavnico, ki je dostopna na povezavi: https://forms.gle/NUu1JtNuYBCesqrc9.  

 

Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest oz. najkasneje do 16. 9. 2022. Število mest je omejeno. Odjave upoštevamo do pet dni pred dogodkom. Po tem roku odjav ne upoštevamo in obračunamo vrednost kotizacije.

 

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb v programu. Predavanja tujih predavateljev bodo potekalo predvidoma na daljavo v angleškem jeziku.

 

Dodatne informacije – VZŠCE, Center za vseživljenjsko izobraževanje in karierno svetovanje, tel.: 03 428 79 00 ali po e-pošti: ivis@vzsce.si

 

Na koledar