| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Register izvajalcev zdravstvene nege - licenca

Register izvajalcev zdravstvene ali babiške nege in licenca

Zdravstveni delavec lahko samostojno opravlja vsako delo, za katero ima ustrezno izobrazbo in je zanj usposobljen ter ima na razpolago ustrezno opremo. Za svoje delo prevzema etično, strokovno, kazensko inmaterialno odgovornost (55. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti, Uradni list RS, 23/05-UPB2, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP in 77/08 - (ZDZdr),  40/12 in 14/13 – ZUJF in 14/13; v nadaljnjem besedilu: ZZDej).

Zdravstveno dejavnost lahko opravljajo zdravstveni delavci, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo, so strokovno usposobljeni za samostojno opravljanje dela v svojem poklicu in izpolnjujejo druge pogoje (kvalifikacija), določene s tem zakonom in z drugimi predpisi (prvi odstavek 62. člena ZZDej).

Za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti morajo biti izvajalci posameznih zdravstvenih poklicev oziroma s posameznih področij vpisani v register in imeti veljavno licenco. Poklice in področja, za katere velja to določilo, v posebnem seznamu določi minister, pristojen za zdravje, pri čemer poleg načela smotrnosti upošteva zahtevano stopnjo izobrazbe in odgovornost za odločitve, ki vplivajo na zdravstveno obravnavo, ter razvoj medicinske doktrine in medicinske tehnologije pri varovanju zdravja, preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju bolnikov in poškodovancev. Nalogi vodenja registra in podeljevanja licenc lahko minister, pristojen za zdravje, podeli zbornici ali strokovnemu združenju (šesti odstavek 64. člena ZZDej).

Več