| SI | EN
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Zdravstvena nega - 1. stopnja

Splošno o programu zdravstvene nege

Naslov/ime študijskega programa: Zdravstvena nega
Stopnja in vrsta študijskega programa: dodiplomski – visokošolski strokovni program

Strokovni naslov: diplomirana medicinska sestra (VS)/diplomirani zdravstvenik (VS)

Kratica strokovnega naslova: dipl. m. s. (VS)/dipl. zn.(VS)

Trajanje študija: 3 leta (180 KT)

Raven SOK: 7

Raven EOK: 6

Raven EOVK: Prva stopnja

Način in oblike izvajanja študija: Študijski program se izvaja kot izredni študij, prilagojen zaposlenim študentom. Predavanja bodo med tednom v popoldanskem času in ob sobotah dopoldne. Praviloma bodo potekali predmeti zaporedno oz. največ dva predmeta vzporedno.

Visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega je sodoben študijski program, izdelan skladno z določili direktive EU za regulirane poklice (2005/36/ES in 2013/55/EU) ter smernicami Bolonjske deklaracije.
 

Klinično usposabljanje

Skladno s predpisi direktive EU, ki določa, da je kliničnemu usposabljanju v študijskih programih zdravstvene nege namenjeno vsaj polovico trajanja študijskega programa, delež kliničnega usposabljanja v študijskem programu Zdravstvena nega obsega2300 ur. Obravnavano je z enako pomembnostjo in pozornostjo kot teoretični del študijskega programa.

Klinično usposabljanje se izvaja v učnih zavodih visoke šole na različnih strokovnih področjih, skladno s predmetnikom. Vsi zavodi, s katerimi sklepamo pogodbe o izvajanju kliničnega usposabljanja, imajo status učnega zavoda pri Ministrstvu za zdravje RS. Pogodbe o sodelovanju imamo sklenjene s 36 učnimi zavodi v savinjski in sosednjih regijah.

S ciljem izvajanja kakovostne izvedbe kliničnega usposabljanja, kot izredno pomembne sestavine študijskega programa, VZŠCE redno izvaja strokovno usposabljanje kliničnih mentorjev za delo s študenti, kjer jih seznanimo s cilji in vsebinami na posameznem področju kliničnega usposabljanja, predvidenimi študijskimi rezultati ter metodami dela.

Laboratorijske vaje

V sodobno opremljenih specialnih učilnicah za zdravstveno nego se študenti v okviru laboratorijskih vaj predhodno usposobijo za izvajanje aktivnosti zdravstvene nege v kliničnem okolju. Na laboratorijskih vajah študenti, poleg povezovanja teorije s prakso, razvijajo celosten pristop k obravnavi pacientov in timsko delo.

Diplomski izpit

Študenti, vpisani v 1. letnik VZŠCE v študijskem letu 2015/16,  skladno s spremembo študijskega programa ob zaključku izobraževanja opravljajo diplomski izpit, ki enakovredno nadomešča diplomsko delo in je ovrednoten s 6 kreditnimi točkami.