Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Mednarodni projekt ''Healthy lifestyle for aging well''

MEDNARODNI RAZVOJNI PROJEKT HEALTHY LIFESTYLE FOR AGING WELL (HLAW)

Ena od strateških usmeritev Visoke zdravstvene šole v Celju (VZŠCE), je v skladu s strategijo razvoja 2014-2018, pridobivanje in vključevanje v mednarodne raziskovalne in razvojne projekte.

V letu 2014 smo bili uspešni pri prijavi projekta na razpis Erasmus+, Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva v visokem šolstvu. Skupaj s partnerskimi institucijami: Medical University of Lublin (Poljska), University of Oulu, Faculty of Medicine, Institute of Health Sciences (Finska) in Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário - CESPO (Portugalska), bomo tako letos in v naslednjem letu izvajali projekt z naslovom Healthy lifestyle for aging well (HLAW). Gre za inovativni projekt, s katerim želimo doprinesti k dvigovanju zdravstvene pismenosti starejših s področja zdravega načina življenja za kakovostno in aktivno staranje.

O starosti se premalo pogovarjamo in smo nanjo slabo pripravljeni. Za stabilen zdravstveni sistem je pomembno, da ljudje v starosti ostanejo zdravi, aktivni in neodvisni. Pomembno vlogo pri staranju imajo tudi medicinske sestre, ki ljudem svetujejo o zdravem načinu življenja.

Cilj projekta je, da z dodatnim izobraževanjem, ozaveščanjem in aktiviranjem študentov zdravstvene nege omogočimo izboljšanje kakovosti življenja in zdravja starejših ter jim pomagamo, da ostanejo čim dlje aktivni člani družbe.

Dve glavni ciljni skupini, ki bosta vključeni v projektne aktivnosti, sta študenti zdravstvene nege in starejši. Poleg teh dveh, projekt naslavlja tudi visokošolske učitelje in raziskovalce ter ostale zainteresirane, ki bodo iz obravnavanega področja želeli pridobiti in deliti znanje, ideje in praktične izkušnje.

V okviru projekta bomo na VZŠCE izvedli dva intenzivna programa - IP (poletni šoli). Prva poletna šola je potekala od 25. 5. do 5. 6. 2015, druga pa od 23. 5. do 3. 6. 2016. S tem bomo, ob vsaki izvedbi intenzivnega programa, omogočili aktivno udeležbo 18 tujim študentom in 9 tujim visokošolskim učiteljem ter 6 študentom in 3 visokošolskim učiteljem VZŠCE. V okviru intenzivnega programa bo študentom omogočeno:

-         pridobivanje novega strokovnega znanja, idej in izkušenj ter izmenjava le teh z domačih in tujih študenti in predavatelji,

-         aktivna soudeležba preko izvedbe različnih delavnic in dela na terenu,

-         druženje s starejšimi ter osveščanje o zdravem življenjskem slogu,

-         krepitev medkulturnih kompetenc.Pomemben del projekta bodo tudi raziskovalne aktivnosti. Te bodo študentom omogočile, da bodo s pomočjo visokošolskih učiteljev kritično in analitično raziskali obravnavano področje ter primerjali in prenašali znanje, ideje in primere dobrih praks med udeleženci in sodelujočimi državami. Prvi del raziskovalnega projekta smo zasnovali v sodelovanju z Univerzo v Oulu na Finskem, Inštitutom za zdravstvene vede.

 Glavni rezultati projekta bodo:

-         nov spletni portal, ki bo namenjen zdravstvenemu opismenjevanju starejših,

-         5 novih izbirnih predmetov, ki jih bodo študentom ponudile vse partnerske organizacije,

-         priporočila za nadaljnje delo na področju zdravega življenjskega sloga starejših,

-         smernice za etično ravnanje pri skrbi za starejše,

-         smernice za razvoj novih programov za zdrav življenjski slog starejših,

-         DVD s posnetki izvajanja telesnih vaj (z navodili in priporočili),

-         brošura, v kateri bodo zbrani vsi poglavitni rezultati projekta, priporočila in smernice.

Veliko napora bo posvečenega evalvaciji projekta in njegovih rezultatov, kot tudi diseminaciji le-teh med ciljne skupine, lokalne oblasti ter širšo javnost, z namenom zvišati ozaveščenost starejših in družbe. Namen projekta je tudi, da ustvarimo in ponudimo dolgoročne koristi v obliki rezultatov projekta, ki bodo prosto dostopne vsakomur.

Z namenom postavitve dobrih temeljev za nadaljnje sodelovanje je bilo v ponedeljek, 10. novembra 2014, na VZŠCE izvedeno prvo srečanje partnerskih organizacij. Z izvedbo smo bili zelo zadovoljni, saj smo se uspešno dogovorili o projektnem managementu ter natančno začrtali vse nadaljnje aktivnosti.