Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Poslanstvo in vizija

Kakovost in napredek zdravstvene nege sta v največji meri odvisni od zaposlenih v njej. Prav zato si Visoka zdravstvena šola v Celju (VZŠCE) prizadeva izboljšati zdravje družbe s pomočjo doseganja odličnosti in inovativnega študija na področju vodenja, raziskovanja in prakse v zdravstveni negi.

 

VZŠCE izvaja akreditiran visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega ter si prizadeva postati sooblikovalka razvoja na znanstvenem in strokovnem nivoju ved, ki so povezane z zdravstveno nego. Z lastno odličnostjo bomo prispevali h kakovosti visokega šolstva v Sloveniji, še posebej na območju Savinjske (statistične) regije in tako prispevali k razvoju univerze na tem območju.

 

Prav zato je poslanstvo VZŠCE:

  • izvajanje kakovostnega visokošolskega strokovnega študija 1. stopnje Zdravstvena nega v skladu s smernicami direktive EU (2005/36/ES in 2013/55/EU) in bolonjske deklaracije;
  • zagotavljanje nenehnega pretoka znanja med strokovnjaki, študenti in organizacijami, pomembnimi za razvoj zdravstvene nege in zdravstva;
  • načrtovanje pedagoško izobraževalnih in znanstveno raziskovalnih programov s področja zdravstvene nege in drugih zdravstvenih ved, ki jih bomo v bodoče še razvijali na dodiplomski in podiplomski stopnji v skladu z bolonjskimi procesi.

 

Vizija VZŠCE je:

  • postati enakovredna članica najkakovostnejših mednarodnih ustanov z najvišjimi izobraževalnimi in raziskovalnimi standardi, zaradi katerih bo zanimiva tudi za tuje študente, njeni diplomanti pa za slovensko in mednarodno zdravstvo;
  • doseganje odličnih uspehov na področju izobraževanja na področju zdravstvene nege in zdravstva, izmenjava dosežkov na področju znanosti z drugimi visokošolskimi inštitucijami in znanstvenoraziskovalnimi ustanovami, ugledna mednarodna odmevnost pri rezultatih znanstveno raziskovalnega dela doma in v tujini;
  • nadgradnja sodelovanja z zdravstvenimi in socialnimi zavodi, lokalnimi skupnostmi ter z drugimi ustanovami civilne družbe, v želji prispevati k čim večjemu družbenemu in raziskovalnemu razvoju stroke v Sloveniji;
  • pridobiti koncesijo za izvajanje rednega študija.

 

 

Strategija razvoja VZŠCE za obdobje 2014 - 2018 je bila obravnavana na organih VZŠCE in sprejeta na 41. seji Senata VZŠCE, dne 9. 7. 2014 in na 12. seji Upravnega odbora, dne 9. 7. 2014.

 

Piramida vrednot študentov VZŠCE