| SI | EN
1. prijavni rok podaljšan do 9. 6. 2020.
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
1. prijavni rok podaljšan do 9. 6. 2020.
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

CVIKS

Center za vseživljenjsko izobraževanje in karierno svetovanje

Temeljna usmeritev Centra za vseživljenjsko izobraževanje in karierno svetovanje (CVIKS) je z organizacijo različnih znanstvenih in strokovnih dogodkov zagotoviti prenos znanj, izkušenj in dobrih praks, s ciljem dviga kakovosti in varnosti dela, tako v zdravstveni negi kot celotnem zdravstvu.

Znanstveni in strokovni simpoziji, strokovna usposabljanja in izobraževanja, konference, posveti in drugi dogodki, ki jih center izvaja, so prvenstveno namenjena zaposlenim v zdravstveni negi, odgovornim za organizacijo procesov zdravstvene obravnave pacientov v vseh okoljih zdravstvenega varstva in širši strokovni javnosti. Center vsako leto organizira strokovno srečanje Stiki zdravstvene nege, s katerim se odziva na aktualne potrebe in izzive v zdravstveni negi in celotnem zdravstvu. V zadnjih letih so strokovni simpoziji posvečeni paliativni oskrbi, področju, ki je eno izmed temeljnih usmeritev strokovnega in raziskovalnega dela na Visoki zdravstveni šoli v Celju, saj se zavedamo potreb po paliativni oskrbi ter hkrati pomanjkljivosti sedanje organizacije in izvajanja paliativne oskrbe, tako v naši regiji kot v celotnem slovenskem prostoru.

Center z organiziranjem programov izobraževanja in usposabljanja podpira razvoj šole tudi z usposabljanjem učiteljev na različnih področjih visokošolske didaktike, kvantitativnega in kvalitativnega raziskovanja, vsakoletnim izobraževanjem kliničnih mentorjev visoke šole in s kariernim svetovanjem študentom in diplomantom šole.

Do meseca novembra 2015 so se aktivnosti vseživljenjskega izobraževanja in svetovanja odvijale v okviru organizacijske enote – Inštituta za vseživljenjsko izobraževanje in svetovanje (IVIS), ki se je s sklepom 7. seje Senata VZŠCE, z dne 11. 11. 2015 preimenoval v Center za vseživljenjsko izobraževanje in svetovanje (CVIKS).