Leto 2018

Diplomant: Jure Fendre, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: PREPOZNAVA IN DELOVANJE IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE PRI SEPTIČNEM ŠOKU

Datum diplomiranja: 9. 1. 2018

Mentorica: pred. Barbara Smrke, dipl. m. s., mag. zdr. nege

Somentor: izr. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med., spec. interne in intenzivne med.